Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще назначи 28 експерти във Видин, Русе, Варна, София, Пловдив и Бургас. Те ще работят в междинните звена за децентрализирано изпълнение на Оперативната програма за регионално развитие, която ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. До края на годината се очаква броят на експертите във всеки от регионалните офиси да нарасне до 12. Обявени са конкурси за следните длъжности в регионалните офиси на дирекция „Програмиране на регионално развитие” към Областна администрация-Бургас : - главен експерт в отдел „Югоизточен район за планиране” в дирекция „Програмиране на регионалното развитие” - младши експерт в отдел „Югоизточен район за планиране” в дирекция „Програмиране на регионалното развитие” - старши експерт в отдел „Югоизточен район за планиране” в дирекция „Програмиране на регионалното развитие” - двама души - началник отдел „Югоизточен район за планиране” в дирекция „Програмиране на регионалното развитие” Кандидатите трябва да владеят английски език, да имат икономическо или инженерно образование.
Всеки от кандидатите може да участва в конкурса за повече от една длъжност. В този случай те трябва да подадат необходимите документи за всяка от една от позициите, за която кандидатстват. Изискванията към кандидатите са публикувани на интернет-страницата на МРРБ - http://www.mrrb.government.bg/job_list.php. Документи се подават в Деловодството на Областна администрация-Бургас до 19 септември. Изграждането на регионалните звена е свързано с подобряването на административния капацитет на страната за усвояване на Структурните и Кохезионния фонд, както и с изпълнението на поетите ангажименти и преговорната позиция на България по Глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”. Управляващ орган на Оперативната програма “Регионално развитие” е главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ. Дирекцията ще делегира определени функции и задачи на своите отдели, които са създадени в центровете на районите за планиране. Задачите ще бъдат свързани с управлението на приоритетите, мерките и наблюдението на проектите, финансирани по линия на програмата.