Днес, 13.05.2004 г. от 14.30 часа, в сградата на Областна администрация се състоя заседание на Комисията по заетостта към Областният съвет за регионално развитие гр. Ямбол. Заседанието на комисията премина при дневен ред, на който бяха приети нови членове и бяха представени и оценени 4 проекта по Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Капитан Асен Евтимов – под.34560 Кабиле и к-н Георги Грозданчев – под. 26030 Безмер бяха двамата новоприети в Комисията по заетост. Целта на първия проект, представен от Областна администрация с партньор Община Ямбол бе осигуряването на заетост на 123 безработни лица. Общата стойност на проекта е 177 902,79 хил. лв., като сумата, осигурена от партньора е 8 143,11 лв. Дейностите, в които ще бъдат ангажирани безработните лица са почистване и поддържане на обществени терени около училища, спортни площадки и др. - общо 30 обекта за гр. Ямбол. Вторият проект, разработен с Община Стралджа като партньор, включва осигуряването на заетост на 71 човека. Дейността, която се предвижда да извършват наетите лица в Община Стралджа е почистване и премахване на нерегламентираните сметища, възстановяване на пътната настилка, почистване на междублоковите пространства и детски градини. Общата стойност на проекта е 80 942,42 лв., като сумата осигурена от партньора е 7 448,90 лв. Кандидат по третият проект е с. Тенево, Община “Тунджа”, където безработните лица, които ще бъдат наети по проект са 25. Предвижда се те да охраняват общинска собственост. Общата стойност на проекта е 26 599,60 лв., а 722 лв. е сумата, осигурена от кандидата и партньора. Четвъртият проект е съвместно с Община Елхово. По програма се предвижда да бъдат ангажирани 9 безработни лица, които да охраняват сгради – държавна собственост. Обща стойност на проекта е 11 126,16 лв., а сумата, осигурена от партньора е 257,40 лв. Общият брой на безработните лица, които ще бъдат наети по всички проекти е 293 човека. След приемане на проектите от Комисията, същите ще бъдат внесени в Агенцията по заетост за одобряване и финансиране. Агенцията по заетостта е предприела проучване във всички административни области за нуждите на работодателите от квалифициран персонал и резултатите ще бъдат обобщени за всяка област.