Проектът FRAMES се изпълнява през 2003-2004 г. от 10 европейски енергийни агенции в рамките на програмата на европейския съюз SAVE II
Информационен лист

Уважаеми собственици на жилища в панелни блокове,


     Проектът FRAMES проучва необходимите законови условия за обновяване на съществуващите жилищни сгради в Европа, строени след II световна война. Това обновяване ще подобри условията за работа и почивка на обитателите на тези блокове, ще доведе до намаляване на количеството и средствата на използваната енергия и ще повиши стойността на техните имоти.
    Националната координационна група към проекта с представители на повече от 30 институции и организации Ви съобщава чрез настоящия информационен лист, стигнал до Вас чрез областните и общински управи в Република България, че:
    • В страната до сега все още няма законови условия за обновяване на съществуващите многофамилни жилищни сгради / блокове, но те са в процес на подготовка.
    • От всички блокове, панелните са в най-лошо общо, енергийно и инсталационно състояние. В 120 жилищни комплекса в страната има над 12,000 панелни блока с близо 800,000 апартамента, в които живеят 1/3 от българите. 96% от собствеността на тези жилища е частна, но земята на блоковете е общинска; необходимото количество топлинна и електрическа енергия за постигане на нормално обитаване там е около 4 пъти повече от средното за Европейския съюз, поради липсата на подходящи изолации, дограма и инсталации. Започналите подобрения на отделни апартаменти не водят до желаните резултати, както за отделното жилище, сграда и околни площи, така и по отношение на държавната, европейска и глобална политика за ефективното използване на енергията и опазване на околната среда.
    • Проектът РКАМЕ8 предлага ефективна схема за сградно обновяване по договори, които да се сключват между законово установени бъдещи асоциации-представляващи всички собственици в сградите и фирми-изпълнители, влагащи собствени средства, връщани от договорираните икономии на енергия. При тези договори с гарантиран резултат собствениците не е нужно да дават никакви средства за обновяването на тяхната сграда, докато фирмата - изпълнител ще връща своите инвестиции и чрез възможностите да участва в управление на собствеността и/или да има съсобственост в съответния жилищен комплекс (включително чрез леко скатно надстрояване), което ще гарантира обновяване и на околните пространства.
    Надяваме се тази информация да допринесе за професионалното обновяване на Вашите сгради и за достойното включване на Република България към европейските структури.


За допълнителна информация-арх. В. Димитров, тел. 02- 915 40 56,
DimitrovVD@government.bg
FRАМЕS-Национална Координационна Група-Агенция по енергийна ефективност
Септември-октомври 2004 год.

(със средства на проекта FRАМЕS 15,000 екземпляра от информационния лист са разпространени за панелните блокове в страната чрез любезното съдействие на областните и общински управи)