Проектът на Областна администрация и Центъра за образователни програми и социални инициативи „Изграждане на Дом за временно настаняване на бездомни младежи, излизащи от социални институции гр.Ямбол” е включен в инвестиционната програма за 2005 г. на Социалноинвестиционния фонд. Предлаганият микропроект е насочен към пряко подпомагане на младежи без родители и дом, излизащи от социалните заведения в региона – ДОВДЛРГ-Ямбол, Помощно училище-интернат – гр.Елхово и Социално-педагогически интернат – гр. Стралджа.
    Вторият недовършен корпус на сградата на дома в град Ямбол е със застроена площ от 348 кв.м. Основните строителни работи са извършени отдавна, но повече от 15 години не могат да се намерят средства за неговото завършване. ЦОПСИ успя да ремонтира първия етаж на корпуса през 2004 г. През тази година започва ремонта и оборудването на втория етаж на сградата по програма ФАР „Насърчаване на заетостта сред безработните младежи”, администрирана от Министерството на труда и социалната политика. За да бъде цялостно завършен обекта и да бъде пуснат Дома за временно настаняване в експлоатация сградата трябва да бъде цялостно завършена. При отпускането на нужните средства до една година ремонтираните четири етажа ще бъдат готови за експлоатация, с което ще се осигури подслон на бездомни младежи, излизащи в социални институции. Нужните средства за цялостно завършване на обекта са 400 000 лв. Необходимите 20% за съфинансиране ще бъдат осигурени чрез Областна администрация. Това е проект, по който в Областна администрация се работи от две години. Със завършване на сградата ще се създаде възможност в региона да се предоставят нови социални услуги.