Със заповед №РД 01/0151 от 14.12.05 г. областният управител инж.Васил Петров разреши на кмета на община Ямбол да възложи без конкурс превозите по съществуващите автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми – квота на община „Ямбол”, изпълнявани от „Диана бус”ЕАД Ямбол до провеждане , респективно приключване на конкурсите за определяне на превозвач, но за срок не повече от шест месеца. Заповедта е издадена на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 29, т.3 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията.
     В областна администрация е постъпила молба от кмета на община Ямбол за издаване на разрешение от страна на областния управител за възлагане изпълнението на превоза на пътници без конкурс по съществуващите автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, изпълнявани от превозвача „Диана бус”ЕАД Ямбол. Като мотиви към искането за издаване на разрешение за възлагане, без конкурс се посочват:
-прекратяване правата на превозвача „Диана бус”ЕАД, поради изтичане валидността на лицензия за обществен превоз на пътници на 15.06.2005 г. -обявен, но неприключен конкурс за възлагане транспортното обслужване на населението по линиите от общинската транспортна схема -неоткрит конкурс за възлагане транспортното обслужване на населението по линиите от областната транспортна схема, квота на община Ямбол -недовършена процедура по възлагане транспортното обслужване на линиите от републиканската транспортна схема, квота на община Ямбол, изпълнявани от превозвача ”Диана бус” ЕАД Ямбол.
     Като мотив за издаването на заповедта е посочена още необходимостта от спешно осигуряване на превозвач и с оглед защита интересите на населението, свързани с транспортното обслужване.