Общините в област Ямбол, както и останалите в страната, ще бъдат включени в анкетно проучване, целящо изготвянето на оценка по участието в проекти, финансирани по предприсъединителните програми на ЕС-ФАР, ИСПА, САПАРД, степента на готовност за разработването на проекти, степен на информираност за структурните фондове и кохезионния фонд, стратегическото планиране, възможностите за партньорства. С това проучване се цели създаване профил на капацитета на общините от съответните области и разширяване и укрепване на функционалния капацитет на областните администрации при усвояване на средства от предприсъединителните фондове на ЕС. Подобно допитване се налага да бъде направено в съответствие с препоръките от Доклада на ПРООН за оценка на общините и областите у нас при усвояване на средства от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС. След обобщаването на данните от анкетата МРРБ ще изготви национална обучителна програма за укрепване на капацитета.