Със заповед № РД01/0112 от 15.09.05 г. на основание чл.30 , ал.1 от Закона за администрацията и чл.4 , ал.5 от Устройствения правилник на областните администрации областният управител инж.Васил Петров определи правомощията и ресора на заместник-областните управител.На основание заповедта заместник-областният управител Николай Пенев подпомага областният управител при изпълнение на правомощията му по опазване и защита на държавната собственост, прилагането на Закона за държавната собственост, концесиите и държавното участие. Той ще следи и осъществяването на дейността в областта на комуналната дейност и строителството, транспортното обслужване и безопасността на движението, опазване на околната среда. На Николай Пенев са възложени осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържането зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове, контрола на дейността в областта на териториално-селищно устройство, геодезия и кадастър.
    Заместник-областният управител Иван Георгиев подпомага областният управител при изпълнение на правомощията му по упражняването на контрол по законосъобразността на актовете на действие на органите на местното самоуправление и местната администрация, разработването, организацията и координацията на изпълнението на областните планове, стратегии и програми за регионално развитие. Иван Георгиев ще отговаря за дейностите в сферата на икономиката, здравеопазването, образованието и науката, както и за младежта и спорта  и закрила на децата. Той ще следи за изпълнението на дейностите в областта на културно-историческото наследство и културни дейности, етническите въпроси и вероизповеданията.
    Осъществяването на организацията за изпълнение на държавната политика в областта на труда и социалната политика, както и за евроинтеграция в област Ямбол е възложена на заместник-областният управител Цветан Съйков. Той ще отговаря за осъществяването на международните контакти на областта, поддържането на връзки с международни организации, разработването и реализирането на съвместни проекти, както и за внедряването на информационни и интернет технологии в администрацията и административното обслужване.