От 15 до 19 декември 2003 г. Държавна агенция "Гражданска защита", при Министерския съвет на РБългария провежда курс за обучение на специалисти от министерства, ведомства и териториалните органи по управление при бедствия, аварии и катастрофи. За ръководител на занятията са определени служители от централнта администрация на Държавната агенция "Гражданска защита". В курса ще вземат участие инспекторите по гражданска защита в общините Ямбол, "Тунджа", Елхово, Болярово и Стралджа, както и отговорниците по гражданска защита на "ВиК", "Енергоразпределение", "Ямболгаз" и РЦЗ. Програмата е разработена за еднодневно обучение и има следните цели:
• Да се повиши подготовката на специалистите, отговарящи па въпросите за защита на населението
• Да се разкрият новостите в организацията и реда за обмен на информация при възникване на бедствия, аварии и катастрофи
• Да се очертаят основните проблемни въпроси и набележат дейности за тяхното разрешаване