Със своя ЗАПОВЕД областният управител Надя Данкинова спря решение от заседанието на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31 март - 1 април, с което е приета Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Ямбол. В Наредбата е предвидено правомощие на кмета да издава разрешения за дейности по събиране, съхранение, обезвреждане, депонирани на отпадъци на територията на общината в противоречие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 12 от Закона за управление на отпадъците, които уреждат кръга от лица, издаващи разрешение и случаите, в които такова разрешение не е необходимо. Разпоредбата на чл. 19 от Закона за управление на отпадъците дава правомощие на Общинския съвет да приеме наредба, с която да определи „условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на своята територия. С приетата Наредба Общинския съвет е превишил предоставените му права, като е преуредил отношения, регламентирани в Закона и други нормативни актове по неговото приложение. Със заповедта на областния управител е сезиран Ямболски окръжен съд.