Областният управител Надя Данкинова издаде ЗАПОВЕД за спиране на решение от заседание на Общински съвет- Ямбол, с която е утвърден Генералният план за организация на движението на Централна градска част в Ямбол. Решението е незаконосъобразно и е прието в противоречие с Наредба № 1 от 17 януари 2001 год. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за организиране на движението по пътищата и Постановление №255 на Министерски съвет от 10 октомври 1996 год. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия. На проведената сесия съветниците са гласували с мнозинство за въвеждане на двупосочно движение по ул.”Страхил” в отсечката ул.”Преслав” – ул.”Ст.Караджа „. Решено е още за маршрут за движение на автобусите по направления Сливен-Безмер –Кабиле-Хадджи Димитрово и Веселиново да се използва маршрута „Крайречен булевард”-ул.”Срем” – ул.”Търговска” – ул.”Гр.Игнатиев”- ул.”Ген.Заимов” – ул.”Дим.Благоев” с включване по съответните направления от пл.”Боровец”. Не са утвърдени паркоместата , намиращи се до ритуалната зала и Историческия музей.
Решението на съветниците е основано на Генералния план, разгледан и приет на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията, на което не са били поканени представители на РПУ-Ямбол и Областно пътно управление. Поради това се налага изводът, че Общинският експертен съвет не е приел Генерален план за организация на движението, тъй като той не е бил съгласуван със всички визирани в чл. 14, ал.2 от Наредба №1 за организиране движението по пътищата институции. Процедурата по изготвянето и приемане на Генерален план завършва с акт на кмета на общината, който одобрява окончателния проект. Такъв няма, което налага извода за нищожност на взетото решение. За нарушенията е сезиран Ямболски окръжен съд.