Със своя заповед областният управител инж.Васил Петров актуализира състава на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. На основание чл.16, ал.2 , във връзка с ал.1 на Правилника за организацията и дейността по предотвратяване на последствията при бедствия, авари и катастрофи за председател на постоянната областна комисия е назначен областният управител инж.Васил Петров, за заместник-председател - заместник-областният управител Иван Георгиев, за секретар - директорът на дирекция „Гражданска защита” инж.Иван Александров. Членове на постоянната комисия са заместник-областните управители инж.Николай Пенев и Цветан Съйков.