Над 40 000 жилища ще бъдат изградени по проект на Националната програма за подобряване на жилищните условия на етническите малцинства. Това разясни министър Филиз Хюсменова на кръгла маса, посветена на разработването на национална програма за подобряване на жилищните условия в градска среда на етнически малцинства в неравностойно положение, разработена от ПРООН. Срокът на изпълнение на програмата е 10 годишен и съвпада с реализирането на инициативата “Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”
    Програмата е разработена по искане на МРРБ и Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси. Дейностите по подготовката на програмата допълват подготвената национална жилищна стратегия, приета от МС през пролетта на 2004 г. Ползвател и участник в програмата ще бъде населението в ромските квартали, което е приблизително 412 500 души, разпределени в около 100 квартала на 88 града.
    Два са основните компонента в програмата - инвестиционен и подпомагащ. Към инвестиционния влизат рехабилитация на техническата инфраструктура, осигуряването на нови жилища, осигуряването на строителни материали, отпускане на заеми от банки за дребен бизнес и подобряването на социалната инфраструктура. Към подпомагащия компонент влизат изготвянето на стратегии за местно икономическо развитие на кварталите, управление на земите и недвижимата собственост и организиране на организациите, базирани в общността.
    Проекто-програмата ще се финансира от правителството, местните органи за самоуправление, небанкови финансови институции, Европейския съюз и международни неправителствени организации. Разработени са 5 типови варианта на жилища с площ от 20 до 87 кв. м. като проекта предвижда изграждането на около 47 457 жилища.