Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му за 2005 г. бе утвърдена от Министерски съвет. Правителството на САЩ ни предоставя 147 000 долара за изпълнение на предвидените в програмата мерки. Програмата бе одобрена от Националната комисия за борба с трафика на хора на заседание на 26 януари т.г., в отговор на необходимостта от предприемане на ясни и категорични мерки за ефективно прилагане на законодателството. Програмата е разработена от междуведомствена работна група, включваща представители на всички заинтересовани ведомства. Становища по нея са представили и неправителствените организации, които работят по проблемите на трафика на хора. Структурата на програмата следва тази на Закона за борба с трафика на хора и не засяга наказателноправната уредба на противодействието на трафика, която съгласно международните оценки е адекватна и пълна. Една от целите при изпълнението на Националната програма е България да премине от втори в първи пояс, съгласно стандартите на САЩ, за страните, които осъществяват успешно мерки срещу трафика на хора. Правителството на САЩ информира, че чрез ЮСЕЙД предоставя по проект на Международната организация по миграцията за борба с трафика на хора в България 147 000 долара и има готовност да предостави допълнително до 250 000 долара от ЮСЕЙД за изпълнение на предвидените в Националната програма мерки.
    Утвърждаването на националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му за 2005 г. допринася за обединяването на усилията на различните институции за ефективен и цялостен подход към противодействието на трафика на хора.