Дирекция „Гражданска защита” извърши комплексна проверка на общините в област Ямбол относно наличието на планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи. Въз основа на направените констатации комисията е дала следните предписания и срокове за отстраняването на нередностите: до 30 ноември да се актуализират плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи в общините Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. До началото на декември община Ямбол трябва да актуализира и поднови искането за финансиране от ПУДООС на дейността по безопасно съхраняване на негодните пестициди. До края на ноември община Тунджа трябва да преопакова негодните пестициди, оставени на съхранение в склада. Общините Елхово, Стралджа и Болярово трябва да актуализират аварийните планове в детските градини и училищата до 30 ноември. „Електроразпределение” клон Ямбол, както и преносен подрайон Ямбол към „Мрежи високо напрежение” на „НЕК” ЕАД е нужно да актуализират плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи. „ВиК” ЕООД – Ямбол трябва да приведе в действие външната отводнителна градска канализация в района на подстанция „Кабиле” с цел предотвратяване на наводнение в района на подстанцията.