Областният управител Надя Данкинова спря със своя заповед изпълнението на решение от заседанието на Общински съвет – Стралджа, проведено на 10 февруари, на което са приети промени в Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стралджа. Промените в чл.16 и чл.18 касаят размера на таксата за битови отпадъци и случаите, в които не се събира такса. Тези изменения, при липсата на изрична разпоредба за действието им, според §4 от Наредба №5 влиза в сила 3 дни след публикуването им в местните средства за масова информация и са приети в нарушение на разпоредбата на чл.68 от Закона за местните данъци и такси, която сочи, че не се допускат изменения в приетите от Общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.
     В чл. 37, ал.1 от Наредба №5 е определен срокът за заплащане на годишна такса за търговия с тютюневи изделия на две равни вноски в срок до 31 април и до 30 септември на текущата година. С посоченото изменение Общинският съвет е въвел нови срокове в противоречие на Закона за местните данъци и такси, където се предвижда годишната такса да се плаща до 31 януари.
     Със заповедта на областния управител е сезиран Ямболски окръжен съд.