Предложение за анализ на ситуацията на Регионалния план за развитие на Югоизточния район за планиране за перода 2007-2013 г. представиха пред заместник-областния управител Мария Димитрова представители на фондация ”Тайм- Екопроекти” – организацията, която ще изготви плана за развитие на региона, включващ областите Ямбол, Сливен и Бургас. Освен членове на фондацията, в екипа посетил администрацията, бяха и представители на фирма „ПОВВИК” и фондация ”Зеленият Бургас”. Заедно с експертите от Областна администрация, работещи по Стратегията за развитие на Ямболска област, бе разискван анализът на икономическото и социалното състояние на югоизточния планов регион, изготвен от „Тайм Екопроекти”. В представения анализ са залегнали данни, предоставени от Националния статистически институт, Изпълнителната агенция по околна среда, институти и агенции, както и проекто-стратегиите на трите области. Данните вложени в проекто – плана включват периода до 2003 година. Въз основа на тези статистически справки е отчетено мястото на Югоизточния планов район в страната, мястото му спрямо останалите пет района, както и са съпоставени отделните области Ямбол, Сливен и Бургас. Ще бъде сформирана по-широка работна група за изготвянето на цялостния план за развитието на трите области, като в групата ще бъдат включени и експерти от съответните администрации. Те ще изготвят обобщен анализ на икономическото и социалното състояние в югоизточния планов регион, който ще бъде представен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От „Тайм-Екопроекти” са предвидили и провеждането на обществени дискусии във връзка със набелязване на стратегическите цели и приоритети за развитие на Югоизточен планов район за периода 2007-2013 г.