След проведена в Областна администрация среща с представители на Изпълнителна агенция „Държавна собственост” на Министерството на отбраната Областният управител Надя Данкинова изпрати до кметовете на общини информация за възможността на общините да бъдат предоставени безвъзмездно военни имоти с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната на териториите на съответните общини. Имотите са включени в Националната програма за конверсия на освободени войскови имоти с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната с незначим икономически потенциал.Програмата представлява механизъм за превръщането на освободените войскови имоти в граждански. Основната й цел е максималното използване на и физическите и инфраструктурните качества на освободените военни войскови имоти за създаване на устойчиви икономически единици и бизнес зони чрез привличане на местни и чуждестранни капиталовложения, както и подкрепа на индустриални и бизнес групи в региона.
    Процедурата по предоставяне включва решение на Общинските съвети и финансова обосновка за целесъобразността от придобиване на имота. След окомплектоване на документите областният управител изготвя становище и изпраща преписката до министъра на отбраната за изготвяне на проект за решение на Министерски съвет за предоставяне на имотите.
    Освен процедурата за визираните в писмата 181 апартамента и 9 други имота на срещата бяха обсъдени възможностите за ускоряване разработването на проекти за конверсия на бивши военни имоти на територията на общините Елхово и Болярово. Подобни проекти вече са стартирали в Симитли и Разград, където сградите са предоставени за развитие на бизнес структури с финансиране от външни инвеститори.