Областният управител Надя Данкинова спря със своя ЗАПОВЕД изпълнението на решение от заседание на Общински съвет Тунджа, проведено на 31 март т.г., с което е приета Наредба за условията и редът за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общински жилища и тарифа към нея. Незаконосъобразен е текстът в наредбата, където е казано „две или повече семейства могат да се настаняват в едно жилище по изключение”. Не е уточнен кръгът от лица, за които „по изключение” може да се приложи разпоредбата. В чл.10 , ал.3 от наредбата се посочва „Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта наемателите не заемат определеното им жилище, заповедта се отменя, а наемното правоотношение за заеманото жилище се прекратява”. Така приетата разпоредба е неясна и неточна и противоречи на чл. 46 от ЗОС, който изрично изброява основанията за прекратяване на наемното правоотношение. В чл.20 на наредбата се казва ”изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл.18, ал.1”. Текстът е непълен, тъй като не предвижда възможност за заинтересованите лица да защитят правата си.
     Със заповедта на областния управител е сезиран Ямболски окръжен съд.