Спряно е и още едно решение на Общински съвет-Тунджа от заседанието от 31 март т.г., в частта, с която е обявена за частна общинска собственост имоти публична общинска собственост, представляващи автоспирка със застроена площ от 50 кв.м., намираща се в с.Генерал Тошево и автоспирка със застроена площ от 48 кв.м., намираща се в площадното пространство на с. Х.Димитрово.
     Съгласно чл.6 , ал.1 от Закона за общинска собственост имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл.3 и чл.2, се обявяват от Общинския съвет за частна общинска собственост. Описаните имоти са с предназначение – за автоспирки и следователно служат за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение и в този смисъл безспорно са публична собственост на общината. За да се обявят за имоти – частна общинска собственост, първо е следвало да се докаже отпадането на необходимостта от използването им по предназначение. Кметовете на двете села са предоставили на вниманието на областния управител писма, в които се посочва, че всички спирки на територията на селата към настоящия момент се използват по предназначение и са необходимост за населението.
     С настоящата ЗАПОВЕД се сезира Ямболски окръжен съд.