Проектните предложения по Програма ФАР – ТГС 2005 между България и Турция одобри на заседание Съвместният комитет за сътрудничество по Програма ФАР. В проведената в петък дискусия в МРРБ взе участие областният управител Надя Данкинова.
    За финансиране по програмата се предлагат четири проекта, като по програма ФАР за тях ще бъдат отпуснати 5 млн. евро.
    Сред одобрените проекти от съвместния комитет е “Подобряване на прогнозирането на наводненията в българо-турския граничен регион”, който е на стойност 2 млн. евро по програма ФАР и 0,5 млн. евро национално съфинансиране. По него се предвижда да се подобри капацитета за мониторинг, ранно предизвестяване и защита от наводнения и изпълнение на защитни мерки.
    Проектът “Насърчаване на устойчивото развитие в района на Странджа” ще допринесе за икономическия растеж в региона и ще повиши общественото съзнание за устойчивото управление на природните и културни ресурси в трансграничния район. Финансовите средства по проекта са 2 млн. евро по програма ФАР и 0,45 млн. евро национално съфинансиране.
    Стойността по ФАР на Съвместния фонд за малки проекти „Хора за хора” е 0,5 млн. евро, а на Техническата помощ за създаване на съвместни структури за управление на програмата и за подготовка на бъдещи проекти (след 2007) - 0,5 млн. евро.
Одобрените от комитета проекти ще бъдат предложени за включване във Финансов меморандум 2005.
    По време на заседанието на комисията бяха разгледани и предложенията за проекти, които да бъдат включени във финансовите меморандуми за 2006 год.по настояване на областния управител на Ямбол бе включен проект „Рехабилитация на Път І-7 Ямбол-Елхово, за което Програма ФАР ще отпусне 4,500 млн.евро, а националното съфинансиране е в размерна 1,5 млн. евро. Подготовката на техническия проект бе финансирана от Програма ФАР 2003.
    Друг проект, включен в Програма ФАР ТГС България-Турция 2006 е продължението на Съвместния фонд за малки проекти”Хора за хора”, като средствата заделени за него са 0.7 млн. евро.
    Чрез Финансов меморандум 2006 ще се отпуснат средства и за определяне на необходимите дейности за трансгранично сътрудничество в случай на природни бедствия.
    Общият размер на сумата по ФАР ТГС България – Турция е 8.950 млн.евро, от които 1.950 млн. евро национално съфинансиране.