В отговор на запитване на областния управител г-н Минчо Спасов, във връзка с извършения прием на ученици за учебната 2004-2005 г. в паралелки за V, VI и VII клас на Математическа Гимназия “Атанас Радев“ - гр. Ямбол, заместник – министърът на образованието и науката Юлиян Наков уведомява, че приемът на ученици от V клас в Природоматематически гимназии се извършва в изпълнение на разпоредбите на чл.43, ал.1 от ЗНП и чл.26, т.5 (изм. ДВ, бр.67 от 1999г.)от ЗНП. Министерството на образованието и науката разрешава на Математическа Гимназия “Атанас Радев“ - гр. Ямбол да извърши прием в V клас на една паралелка от изявени ученици по математика в олимпиади, състезания и др., за учебната 2004-2005 г. Обучението на учениците от тази паралелка трябва да се осъществява при точното спазване на Раздел “А” от Учебния план на СОУ, а допълнителната подготовка на учениците по математика да се организира в часовете по СИП, предвидена в раздел “В” на посочения учебен план.