Проектът за регионален план за развитие на Югоизточен планов регион е изготвен. Той е разработен в съответствие с изискванията на чл.11 на Закона за регионално развитие.
    Представеният проект на регионален план за развитие съдържат актуален анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на районите за планиране.
Документът определя средносрочната стратегическа рамка за развитие на районите за планиране, включващи цели, приоритети и мерки.
    При дефинирането на стратегическите цели и приоритети са отчетени както характерните особености на районите за планиране, така и общата дългосрочна рамка на регионалната политика, определена с Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 2005-2015г.
    Планът е разработен за седем годишен период – от 2007 до 2013 г. и е основа за разработването на Националната оперативна програма за регионално развитие. Ефективното прилагане на плановете изисква широка обществена подкрепа, затова процесът на тяхното разработване и прилагане е базиран на прилагане на принципа на партньорството.
    Представените проекти на Регионалните планове за развитие още в режим на разработване и всички рационални бележки и препоръки на заинтересованите от тяхната реализация страни ще бъдат разгледани и отразени при финализирането на документите.
    Компетентната дирекция, която ще обработи предоставените писмени препоръки е “Стратегическо планиране на регионалната политика”.
    Проектите на регионалните планове за развитие на шестте района на страната са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.government.bg