245 062 лв. безвъзмездна помощ отпуска Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за три общини в Ямболска област и една неправителствена организация. 50 000 лв. са предвидени за изготвяне на работен проект на депо за битови отпадъци на общините Елхово и Болярово. 45 062 лв. са разпределени за привеждане на сметище в гр.Стралджа в съответствие с изискванията на нормативната база, както и за ликвидиране на три вторични сметища и изграждане на площадка за контейнери. Сумата от 150 000 лв. ще бъде предоставена на сдружение „Клуб местно самоуправление” по проект "Ормана – място за семеен отдих и туризъм". Възстановяване на екоразнообразието, находищата на блатно кокиче и мразовец ”По проекта е предвидено изграждане на вело и еко пътека, както и на база „зелени училища” за региона.