Председателят на постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет – министър Филиз Хюсменова изпрати указания до областния управител Надя Данкинова относно очакваното пролетно пълноводие през 2005г. През изтеклата 2004 г. бяха направени проверки за готовността на собствениците /ползватели, арендатори и концесионери/ на водоеми и съоръжения. На база проверките са констатирани следните нередности:
     - В голяма степен проблемите по стопанисването на язовирите общинска и частна собственост продължават да не се решават. Няма изработени аварийни планове, не се поддържат в изправност пътните и съобщителни връзки до водните обекти, както и самите съоръжения не са в изправност-стени, основни изспускатели, преливници.
-Не се планират средство за поддържане техническото състояние на съоръженията на тези водни обекти.
     - речните корита не се почистват от наноси, дървесна и храстова растителност, както и нерегламентирано изхвърляне на битови и строителни отпадъци.
     Министър Филиз Хюсменова е изпратила и указания за подобряване работата на постоянните общински комисии и Постоянните областни комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. В документа се посочва, че с тези изисквания на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет ще се подобри работата по правилното изготвяне набора от документи за отпускане на целеви средства. С тях ще се съблюдава и оформянето на финансовите отчети след усвояването на средствата и контрола по ефективното изразходване на целевите средства за предотвратяване и ликвидиране на последствията от стихийни бедствия и аварии.