Процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в блок „Ямбол”, разположен на териториите на областите Ямбол, Сливен, Хасково и Бургас, бе открита с решение на Министерски съвет №75 от 07.02.05 г. Решението, обнародвано в „Държавен вестник” бр.15 от 15.02.05 г. , е на основание чл.42 , т.1 и чл.44,ал.3 във връзка с чл.5, ал.2 и чл.7, ал.1 , т.10 от закона за подземните богатства. Теренът, който ще бъде проучван е с площ 4 597 кв. км. Срокът на разрешението – 3 години от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с право на продължения, според законовите изисквания. Конкурсът за определяне на титуляр ще се проведе на 66-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник” в Министерството на околната среда и водите. Конкурсни книжа се закупуват от ст. 427 в Министерството на околната среда и водите до 30-тия ден от обнародването на решението в ДВ. Срокът за подаване на заявленията за участие в конкурса е до 45-тия ден от отпечатването на условията в ДВ. Предложенията се депозират до 65-тия ден от отпечатването в ДВ. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 15 000 лв.
    Министерският съвет е определил за председател на комисията, която трябва да организира и проведе конкурса, министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова.