На среща в Министерството на икономиката бе обявен и старта на Националния иновационен фонд, който ще се администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
    Набирането на проекти по фонда ще започне от 15 март т.г. Типовете проекти, които имат право да участват в конкурса, са два - научно-приложни изследователски проекти и технико-икономически/предпроектни проучвания. Крайният срок за приемане на конкурсна документация за научно-приложни изследователски проекти е 5 май. За проекти от типа технико-икономическо проучване ще може да се кандидатства през цялата година. Бюджетът на Иновационния фонд за 2005 г. е 5 000 000 лв.
    На първото заседание на Управителният съвет на фонда са определени 20 % от бюджетните средства на фонда за тази година да бъдат предназначени за проекти от типа – технико-икономическо проучване, т.е. 1 000 000 лв. При научно-приложни изследователски проекти максималната стойност на субсидия е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация до 3 години, като разходите за изследване и развитие се покриват от фонда в рамките на 25 до 50%.
    Проектите с характер на предпроектно проучване имат право на 25 % субсидия от направените разходи, като максималната стойност на субсидията е до 50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1 година.
    Цялостната дейност по администриране на Националния иновационен фонд ще се изпълнява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП). Необходимата информация може да се намери на интернет страниците на Министерство на икономиката – www.mi.government.bg и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия - www.sme.government.bg, както и в регионалните й звена. Документацията за участие в конкурсите ще се приема в ИАНМСП.
    За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, реализиращи проектите на територията на България, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи.
    Стратегическите цели, които си поставя фондът, са повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията, и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация.