С измененията на Закона за храните (ЗХ), обнародвани в ДВ бр. 102/21.11.2003 г. се променя начина на регистрация на обекти за производства и търговия с храни. По досега действащите разпоредби, посочените обекти се регистрираха в Министерство на икономиката (Министерството на промишлеността), а след измененията на ЗХ, регистрацията ще се извършва от Регионална Хигиенно Епидемиологична Инспекция или Регионална Ветеринарно Медицинска Служба по местонахождението на обекта.
Предприятията, които са имали извършена регистрация от Министерството на промишлеността или Министерството на икономиката, съгласно § 57, ал. 1 от ДР към ЗИД на ЗХ, получават служебно издадени удостоверения от РХЕИ или РВМС. Собствениците на тези предприятия не следва да подават молби за регистрация до органите на РХЕИ или РВМС.
   Процедурите за регистрация на предприятия, които произвеждат храни, за които са подадени документи в Министерството на икономиката (Министерството на промишлеността) по чл. 12 от ЗХ, се довършват по реда на изменените разпоредби на ЗХ пред органите на РХЕИ или РВМС, без да е необходимо подаване на ново заявление и документи.
   В 6-месечен срок от влизане в сила на измененията и допълненията на ЗХ (до 21.05.2004 г.), лицата, които извършват производство и/или търговия с храни в нерегистрирани обекти за производство или търговия на храни, следва да направят искане за регистрация при условията и по реда на чл. 12 – пред органите на РХЕИ или РВМС.