Ямболски окръжен съд отмени решение на Общински съвет - Елхово, с което е приета Наредба № 10 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет. Наредбата е приета на сесия на Общински съвет, проведена на 8 септември. В нея е раегламентирано, че извънбюджетните средства се събират и разходват по силата на закона. Тази разпоредба противоречи на Закона за общинските бюджети, в който се казва, че извънбюджетните сметки се набират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове. Общинските съветници са приели още, че кметът на общината може да възлага с писмена заповед частично или изцяло правата си на главен разпоредител с кредити на зам. кмета на общината. Цитираната разпоредба е незаконосъобразна, тъй като е приета в противоречие със закона за общинските бюджети, който посочва при какви случаи кметът може да делегира права при разпореждане с бюджетни кредити.