Всяка година от бюджета на Министерски съвет се отпускат средства на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси /НССЕДВ/ за подпомагане на малцинствените организации и за развитие на културата на етническите малцинства. Кандидатстването става с формуляр за кандидатстване пред НССЕДВ за подкрепа на проекти. Нужно е проектите да са с подчертана обществена значимост за съответното етническо малцинство, да спомага за съхраняването на неговата самобитна култура, да съдействат за укрепване и развитие на междуетническите отношения в дух на толерантност и уважение към етническите различия, както и да спомагат за укрепване на организацията, която осъществява проекта.
   Проектите могат да са в областта на културата : - За организиране на фестивали, празници на поетическото, певческо или театрално изкуство, приложни изкуства, занаяти, изложби; да са в подкрепа на творческите състави – театри, хорове, танцови формации, школи по изкуствата, спортни състави; чрез тях да се организират чествания на традиционни календарни и исторически празници, организиране на конференции, семинари.
   Проектите могат да са в областта на образованието – за внедряването на нови практики, методи, насочени към интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства, организиране и поддържане на извънучилищни форми на обучение на деца и ученици с изучаване на история на етноса, на майчин език, традиции. Ще се финансира и организиране на спортни празници и състезания, както и издаването на поетични сборници, сборници с народни приказки, песни, пословици и поговорки и други издания, насочени към развитието на самобитността на етническото малцинство, издаването на периодични печатни или електронни издания на етническото малцинство.
Не се подкрепят проекти за политическа, профсъюзна и религиозна дейност, социални проекти.