Девет искания за отпускане на средства за възстановяване на щетите в следствие на природни стихии са изпратени до Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, авари и катастрофи от кмета на община Тунджа Георги Георгиев. За възстановяване на стената на язовира в с.Бояджик и отремонтиране на основния изпускател на водоема се искат 88 192 лв. За насипване на проливника на същия язовир са нужни 16 220 лв. Кметът на общината настоява да се отпуснат от комисията и 60 060 лв.за възстановяване на уличната инфраструктура в с.Бояджик. За отстраняване на насените поражения на улиците в с.Овчи кладенец са необходими 186 340 лв. Средствата за ремонт на четвъртокласния път Питово - Гълъбинци са изчислени в размер на 195 556 лв. За кърпежи на улиците в с.Хаджи Димитрово се искат 14 867 лв. Депозирано е и искане за отпускане на 84 472 лв. за реконструкция на уличната настилка в с.Дражево.
Предстои преценка на комисия за установяване целесъобразността исканите средства да бъдат отпуснати от Фонд "Стихийни бедствия".