Областният управител Надя Данкинова издаде заповед за организацията по обезопасяване на водните площи и водноспасителната дейност на територията на Ямболска област. Стриктно да се спазват изискванията на Наредбата за водноспасителната дейности обезопасяването на водните площи от всички областни, общински и държавни структури, частни фирми и кооперации,имащи отношение към тези въпроси се посочва в заповед № РД01/0034. До 30 април т.г. кметовете на общини със своя заповед трябва да определят разрешените и забранените за къпане водни площи въз основа заключения на Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве/РИОКОЗ/, РПУ-РДВР, РЦЗ и БЧК. Комисии от експерти в общините да извършат проверки на разрешените за ползване водни обекти за тяхната готовност за работа в срок до 15 май. Забранените за къпане водни обекти да бъдат обезопасени съгласно изискванията на Наредбата за водоспасилетната дейности обезопасяването на водните площи/НВДОВП/. Органите на РДВР и Гражданска защита да извършат съвместни проверки по изпълнение изискванията на Наредбата. На нарушителите ще се търси административно-наказателна отговорност съгласно чл. 27 , ал.1 от НВДОВП. Органите на РИОКОЗ, РЦЗ и БЧК да осъществяват необходимия контрол върху организацията на водоспасителната дейност в разрешените за ползване обекти, се посочва з заповедта на областния управител.