Ямболски окръжен съд отмени решение № 79 на Общински съвет Стралджа, с което е приета “Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи на територията на община Стралджа”. На свое заседание на 29 септември съда потвърди заповед на областния управител, с която се спира решението на Общинския съвет поради незаконосъобразност. В наредбата е казано, че за обслужващ търговията павилион се счита - самостоятелен търговски модул с площ до 20 кв.м., което противоречи на разпоредбите на чл.56 ал.1 от ЗУТ, тъй като в нея законодателят не е въвел ограничения в квадратурата на преместваемите съоръжения. По същите съображения следва да се отменят и текстове, с които се определят маси с търговска площ до 2 кв.м. или сергии с площ до 5 кв.м. В същата наредба се казва още, че проектите за преместваеми съоръжения се одобряват от главния архитект, което отново противоречи на ЗУТ. С приетата от Общински съвет - Стралджа наредба се въвежда забрана за разполагане на всички видове преместваеми съоръжения върху озеленени площи. Текстът е незаконосъобразен, тъй като в Наредба № 5 от 2001 г. за правила и норми за устройство на територията , се посочва, че в обществените озеленени площи – паркове и градини- могат да се разполагат преместваеми търговски обекти по чл. 56 от ЗУТ, които не нарушават екологичните е естетически качества на затревените терени.