С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на закона за храните /обнародван в ДВ, бр.102 от 2003 г./, отпадат правомощията на Министерството на икономиката за регистриране на производителите на храни и поддържането на регистър.
Съгласно приетите изменения, регистрациите на обекти за производство на храни от неживотински произход и на обекти за търговия с храни ще се извършат от регионалните хигиенно- епидемологични инспекции /РХЕИ/. Обектите за добив, производство, преработка, съхранение, пакетиране и препакетиране на суровини и храни от животински произход, както и на обектите за търговия на едро с тях, ще получават регистрация от Регионалните ветеринаро-медицински служби /РВМС/.
Производителите, които вече са регистрирани от МИ ще получат служебно издадени удостоверения, а тези, чиито процедури текат сега, ще бъдат регистрирани по новия ред, без да е необходимо подаване на ново заявление и документи.
Законът за изменение и допълнение на Закона за храните дава шестмесечен срок на производителите на храни, които не са регистрирани до този момент в МИ, да подадат заявление за регистрация пред РХЕИ или РВМС.