Ямболски окръжен съд отмени решението на Общински съвет - Стралджа, с което е приета Наредба за определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително и разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Стралджа. Според приетата наредба кметът на общината предоставя след решение на Общинския съвет на концесия управлението на битовите и строителните отпадъци по реда на чл.VІІ от Закона за опазване на околната среда. Това решение е незаконосъобразно, тъй като концесията като особено право на ползване върху обекти публична общинска собственост е уреден в Закона за общинската собственост. Според друг текст от наредбата кметът на общината издава решение за извършване на дейности по транспортиране на строителните отпадъци на територията на общината. Това противоречи на Закона за управление на отпадъците, както и на Закона за ограничаване на административното регулиране и административен контрол върху стопанската дейност, който гласи, че изискване за издаване на решение се установява само със закон, но не и с подзаконов нормативен акт.