Повече от 25 души присъстваха на дискусията по проблемите на интеграцията и толерантността между етносите, проведена днес в Областна администрация-Ямбол по инициатива на областния управител Надя Данкинова.Сред присъстващите бяха представители на неправителствени ромски организации, директори на училища, в които се обучават деца от малцинствата, експертите по етнически и демографски въпроси към петте общини в областта.
     Областният управител Надя Данкинова представи предстоящото международно откриване на „Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г.”, чийто домакин е България. Тя подчерта и заложените от правителството приоритети в програмата за десетилетието-образователна реформа, създаване на заетост, здравеопазване, жилища и инфраструктура, интеграция на децата от малцинствата в училищата. Но, за да може да се очакват реални резултати, безспорно, най-важна е мотивацията на самите роми, заяви г-жа Данкинова. Затова и темата, на която днес бе посветена първата дискусия, бе именно мотивацията на ромската общност за преодоляването на тези проблеми.
Сред поставените въпроси бе как да се намери адекватно решение за това ромите да завършват основно или средно образование. За да не се стига до това е нужно да бъдат мотивирани младите ромски семейства да пращат децата си на училище, за да не отпаднат от класовете и да не се налага да се търсят начини за обучението им след години.
     Сред останалите мнения се открои и това да се потърси и се покаже личностния потенциал на хората от малцинствата - именно тези добри примери, които да стимулират останалите.
     В залата бяха чути и мнения в подкрепа на това, че самата програма е 10-годишна – т.е. с нея се поставят дългосрочни цели и реализацията им ще се види при повече от едно поколение. Ще се проучват настроенията на обществото към ромите, както и ще се цели приемането на инициативата от самите роми като от особено значение ще е влиянието на ромските лидери и успели роми, известни спортисти, музиканти и певци. Част от нещата, които трябва да се преодолеят чрез този проект е това, че знанието за малцинствата не е включено в учебната програма – като СИП. Сформирането на курсове по мултимедийно обучение за учители и помощник-учители. От значение е и политиката на правителството и в частност на местните власти. Например за едно от нещата – за осигуряване на медицинска профилактика в училищата- защото на база демографски изследване, ако за българите детската смъртност е 10/1000, за турската общност – 17/1000 , то за ромите е 28/1000 като при тях средната продължителност на живота е с 10 години по-ниска от средната за страната.
     И в тази връзка трябва да се отбележи, че местната власт в Ямбол работи в тази посока. С подкрепата на областния управител Надя Данкинова бе реализиран и проект по линия на програма ФАР, чрез който бе оборудван Здравен център в ромския квартал. В него работят четирима лекари. Ямбол е един от малкото градове в страната, където има назначен здравен омбудсман по проблемите на здравеопазването. Целта на този здравен медиатор е да посредничи при проблеми, касаещи здравната реформа. По линия на образованието областна администрация-Ямбол защити проект чрез фонд Социално подпомагане за осигуряване на безплатни учебници за над 200 деца от област Ямбол. Досега благодарение усилията на областна администрация са настанени на работа трима студенти от ромски произход в градовете, където се обучават. 15 роми преминаха обучение за помощник-учители в мултиетническа среда. Двата от тях работят от тази учебна година в ОУ ”Йордан Йовков”. Останалите ще могат да бъдат наети по линия на програма „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г”. Областна администрация съдейства за осъществяването на контакти на НПО от Ямбол и Одрин и благодарение на това по линия на ТГС очаква одобрение съвместен проект.
Днешната дискусия няма да бъде еднократен акт. Подобни ще продължат и след националния старт на декадата, който ще бъде на международния ден на ромите – 8-ми април. Още повече, че самата инициатива е подкрепена от Световната банка и институт „Отворено общество” и от още 9 държавни правителства. С нея се цели постигането и подобряването на положението на ромите в страните от Източна Европа, сред които е и България.