Със своя заповед областния управител Надя Данкинова е спряно решението от сесия на Общински съвет – Тунджа от 11 февруари, с което е приета Наредба за предоставяне на общински концесии. Общинският съвет незаконосъобразно е уредил организациите на търговете и конкурсите за определяне на концесионер.Създал е предпоставки за невъзможност на участниците да упражнят и защитят своите конституционни права, се казва в заповедта.
    Според приетата наредба, решението от проведения търг или конкурс за избор на концесионер не подлежи на обжалване. Това противоречи на чл.14, ал.2 от Закона за концесиите и лишава от право участниците – недопуснати до конкурса или търга да защитят правата си в случай на неоснователното или незоконосъобразно или отстраняване. Напълното изключване на възможността участниците да обжалват решението за недопускането им до търг или конкурс е в противоречие и с чл.56 от Конституцията на Република България, съгласно който „всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени неговите права или законни интереси”.
    Общинският съвет не е предвидил в приетата наредба възможност за издаване на административен акт, с който се определя концесионера, както и обжалване на същия. Наредбата не урежда и обявяването на резултатите от проведения търг или конкурс, каквото е изискването на чл.73, ал.1 от Закона за общинска собственост. За нарушенията е сезиран Ямболски окръжен съд.