Областният управител Надя Данкинова издаде заповед относно осигуряване пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите в Ямболска област по време на пожароопасния летен период на 2005 година. Кметовете на общини да разработят планове за осигуряване пожарната безопасност на обектите в населените места, посевите и горите по време на кампанията за прибиране и съхраняване на реколтата, се посочва в заповедта. Плановете, които трябва да бъдат съгласувани с РС ПАБ,е нужно да включват следните мероприятия: - провеждане инструктивни съвещания с кметовете на населени места, изготвяне графици за инструктажи по места на всички ръководители и участници в прибирането и съхраняването на реколтата, да бъде проверена техническата изправност и пожарната обезопасеност на земеделската техника.Земеделската техника, с която ще участва в прибирането на реколтата е нужно да бъде регистрирана, както и да й бъде поставен знак от Контролно-техническата инспекция при заверена техническа изправност. Трябва да бъдат проведени занятия със сформираните гасачески групи като се уточнят: сигнал за оповестяване, място за събиране, МПС за извозване и вида на подръчните противопожарни уреди. Преди началото на кампанията трябва да се възстановят и подготвят за ефективно използване противопожарните водоизточници, да се поставят предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода на восъчна зрялост до прибирането на реколтата.
Категорично се забранява изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи. Областна пътно управление да организира почистването от сухи треви и горими отпадъци на канавките и сервитутните ивици покрай пътищата и около местата за паркиране. Командирите на поделения и части, които имат модулни формирования да поддържат същите в постоянна готовност за гасене на пожари. При усложняване на пожарната обстановка и във връзка с гасенето на големи и сложни пожари кметовете на общини да свикват извънредни заседания на постоянните общински комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи с цел вземане на спешни мерки. Да бъде изпълняван и утвърденият от областния управител План за информационен обмен и взаимодействие при усложнена пожарна обстановка през летния период на територията на област Ямбол, се казва още в заповедта.