Огнян Огнянов – старши експерт „Информационно обслужване, земеделие и екология” в Областна администрация –Ямбол получи сертификат за успешно завършено дистанционно обучение по „Предприсъединителни финансови инструменти, структурни фондове и Кохезионен фонд на Европейския съюз”. Дистанционното обучение ,организирано от Институт „Отворено общество” София и Института по публична администрация и европейска интеграция, бе проведено в периода октомври 2004-октомври 2005 година на два етапа от по шест месеца. Първият етап на обучението/ до април т.г/ обхваща изучаване на пет задължителни модула:
-Програма ФАР на ЕС
-Програма САПАРД на ЕС
-Програма ИСПА на ЕС
-Управление на проекти по предприсъединителните финансови инструменти
-Регионална политика на България в контекста на присъединяването на страната към ЕС.
Вторият етап на обучение обхваща изучаването на пет избирателни обучителни модула като всеки обучаем е имал възможност да избира пет от десет възможни модула. Огнян Огнянов е положил изпит по следните теми :
-Редовни програми на ЕС
-Умения за комуникация, представяне, презентация и СV
-Информационно осигуряване
-Програмиране /програмни документи/ за европейските структурни фондове
-Стратегическо планиране