Планът за информационен обмен и взаимодействие при усложнена пожарна обстановка през летния период на територията на област Ямбол влиза в сила от 1 юни. Той бе приет на проведеното днес заседание на Постоянната областна комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи. Присъстващите бяха запознати със заповедта на областния управител относно осигуряване пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите в Ямболска област по време на пожароопасния летен период, както и със заповед за организацията по обезопасяването на водните площи и водоспасителната дейност в региона.
    Директорът на Дирекция „Гражданска защита” инж.Иван Александров докладва резултатите от извършената проверка на окомплектоваността и готовността за действие на гачасеческите групи в кметствата през пожароопасния летен период на 2005 г. В област Ямбол има изградени 97 гасачески групи. В голяма част от кметствата, където има арендатори и стопани със селскостопанска техника, те са привлечени за участие в гасаческите групи. Дадени са указания да продължи доокомплектоването на депа за съхранение на инвентар. Предоставена бе и информация за извършена проверка на контролните органи в потенциално опасните обекти на територията на област Ямбол в периода януари – май.
    Утвърден е план за дейността на Регионално звено Пожарна и аварийна безопасност за настоящата година, докладва майор Йордан Събев – началник на РЗ ПАБ, който направи анализ на пожарната обстановка за изтеклата 2004 година и даде насоки за недопускане и ограничаване на последствията от пожари през настоящата година. За летния период на предходната година са били извършени 39 контролни и близо 780 тематични проверки на складове, зърноплощадки, масиви. За констатираните нарушения са издадени 47 наказателни постановления както и 31 протокола за спиране на технически съоръжения поради неизправност. Служителите на РЗ ПАБ са посетили 248 произшествия през лятото на миналата година. 54 от тях са пожари с материални щети, 134 – са на запалени сухи треви, 23 – лъжливи повиквания. Инцидентите възникват най-често заради неправилно боравене с открит огън. Само през летния период са изпепелени 230 дка пшеница, 8 дка ечемик, 1 500 кг. зърно, 1 170 бали, както и два комбайна. Според началника на Ямболски гарнизон бр.ген.-Васил Димитров, трите модулни формирования, окомплектовани за гасене на пожари, са в изправност.