• А – трансгранично сътрудничество;
• В – транснационално сътрудничество;
• С – интеррегионално сътрудничество.
Към настоящия момент Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество е аналогичния финансов инструмент, с който страната ни участва в Програма INTERREG ІІІ А (виж Представяне на Програма INTERREG III B и INTERREG III C на Първото заседание на Национания комитет).
За осигуряването на участието на български партньори в другите две направления на програмата (Програма INTERREG III B и INTERREG III C), Министерството на регионалното развитие и благоустройството в партньорство с Министерството на финансите и на Делегацията на Европейската комисия в България подготвиха проект по Национална Програма ФАР 2004 – ІІІ част, който да подпомогне участието на български институции и организации в проекти по Програма INTERREG ІІІ В и INTERREG ІІІ С.
Според проектния фиш (виж Проектен фиш BG 2004/016-919.07 Подкрепа за осигуряване на участието на Република България в Програма INTERREG III B и INTERREG III C) се предвижда максималния размер на безвъзмездната помощ (грант) да бъде 250 000 евро, като Програма ФАР предоставя 75% от стойността на българското участие в проекта, а останалите 25% трябва да бъдат осигурени от самите организации. Общата наличната сума по проектния фиш е 2 232 000 евро и тя се разпределя както следва:
• Под-компонент 1: INTERREG III B - 1 240 620 евро и
• Под-компонент 2: INTERREG III C - 991 380 евро.
Според направеното обобщение на подадената информация от Съвместния Технически Секретариат на Програма INTERREG ІІІ В, общата сума за участието на българските партньори по трите приключили покани за предложения е 457 190,00 евро, от които Програма ФАР може да предостави 342 892,50 евро (т.е. 75%). Разликата от 114 297,50 евро (25%) трябва да бъде предоставена от българските партньори. Одобрените проекти по трите покани са 22, от които 2 проекта са приключили дейностите си.
По Програма INTERREG ІІІ С в четирите зони (Изток – гр. Виена, Запад – гр. Лил, Север – гр. Рощок и Юг – гр. Валенсия) са одобрени 13 проекта с българско участие по четирите покани за предложения. Общата сума за участието на българските партньори е 618 983,00 евро, от които Програма ФАР може да предостави 464 237,25 евро (т.е. 75%). Разликата от 154 745,75 евро (25%) трябва да бъде предоставена от българските партньори.
От наличната сума, общо и за двата под-компонента на Програма INTERREG за изтеклите Покани за предложения са необходими съответно:
• Под-компонент 1: INTERREG III B - 342 892,50 евро и
• Под-компонент 2: INTERREG III C - 464 237,25 евро
• Общо за двете направления - 807 129,75 евро
Свободните средства, общо и за двата под-компонента е както следва:
• Под-компонент 1: INTERREG III B - 897 727,50 евро и
• Под-компонент 2: INTERREG III C - 527 142,75 евро
• Общо за двете направления - 1 424 870,25 евро
След направено обобщение от Националното Звено за Контакт към Изпълнителна Агенция - Програма ФАР е ясно, че за последната Четвърта Покана за предложения по Програма INTERREG III В са на разположение 1 424 870,25 евро.