На дискусията,организирана от Дирекция „Регионална служба по заетостта” –Бургас, присъства инж.Петър Алексиев – началник отдел „Регионално развитие и евроинтеграция” в Областна администрация-Ямбол. В рамките на срещата е предвидено разясняване на целите на програмата, начините за кандидатстване и самия старт на програмата.
Припомням, че набирането на документи за програма „Активни мерки на пазара на труда” стартира от тази седмица в Дирекциите „Бюро по труда”. Частни фирми, неправителствени организации и обучаващи институции могат да кандидатстват в Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол. Кандидатства се за предоставяне на услуги по планиране на местното икономическо развитие, за квалификационни услуги и за услуги в сферата на заетостта.
За оказване на услуги за заетост се предоставят от 8000 до 15 000 евро, като услугите предвиждат професионално информиране и консултиране, оценка на уменията и възможностите за започване на работа, подготовка за търсене на работа, преместване в друго населено място с цел работа.
От 10 000 до 40 000 евро ще получат желаещите да подпомогнат планирането на местното икономическо развитие.
От 8000 до 20 000 евро ще получат частни работодатели, неправителствени организации и обучаващи институции за предоставяне на услуги, свързани с обучение за придобиване на професионална квалификация, мотивационно обучение на безработни и обучение на работното място.
По-подробна информация може да се получи в Регионална служба по заетостта- гр.Бургас и Дирекция „Бюро по труда”, както и на интернет-адреса на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg.