15 май 2003 г.

    Със Заповед № АК11/0021 от 14 май областният управител е отменил своя Заповед № АК11/ 0011 от 17 април, с която е спряно решението на ОбС – “Тунджа” за приемане на допълнение на тарифа за базисните цени към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество. С приетото изменение ОбС – “Тунджа” е определил базисна цена за отдаване под наем на общински язовир за рибовъдна дейност. Областният управител е отменил заповедтта си за спиране, поради това че в преходните и заключителни разпоредби на Закона за сдруженията за напояване е предвидена възможност като изключение за отдаването под наем на язовири общинска собственост. Решението на Общинския съвет е в съответствие с тези разпоредби и за това е законосъобразно.