Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на 04.12.2003 г. в тричленен състав реши: отменя като незаконосъобразно Решение №264 от 11 юли 2003 г. по административно дело
№ 80/2003 г. на Ямболския окръжен съд и вместо него постановявя: отменя т.2 от Решение №7 по Протокол №37/31.03.2003 г. на Общински съвет при Община “Тунджа”, гр. Ямбол, с което е упълномощен кмета на Община “Тунджа”, гр. Ямбол и му е възложено да сключи договор за банков кредит в размер на 150 хил. лв. с “Общинска банка”АД, клон Ямбол. Решението на Общинския съвет е взето в нарушение на разпоредбата на чл.3, ал.1, т.3, б.”у” от Закона за обществените поръчки. Съгласно тази разпоредба, обект на обществените поръчки са финансовите услуги, с изключение на тези, предоставяни от БНБ. По силата на чл.7, ал.1, т.3 от ЗОП, разпоредбите на този закон се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки за услуги по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП. Върховният административен съд споделя мотивите на областният управител, изложени в Заповед №АК-11-0019/12.05.2003 г., с която е спрял решението на Общински съвет “Тунджа”. Решението на Върховния административен съд не подлежи на обжалване.