През месец юли 2003 г. по Програма ФАР на ЕС стартира Проект BG 0102.06 ”Социална интеграция”. Проектът ще финансира дейности разпределени в три компонента – създаване на ромски културни – информационни центрове и провеждане на курсове за ограмотяване на роми; разкриване на работни места за роми, други етнически групи и лица с увреждания ; насърчаване на предприемачеството сред лица с увреждания и етнически групи. Потенциалните бенефициенти в региона са НПО, браншови организации, синдикати, читалища, училища, търговски палати, общини, центрове за професионално обучение, организации на работодателите. За подготовка на проектите МТСП организира работна среща в Ямбол, към която бе проявен явен интерес от бенефициентите в региона. По Програма “Социална интеграция” с проекти кандидатстват ЦОПСИ – свързан с интеграцията на младежи от социалните домове , НЧ ”Зора” – изграждане на ромски културно информационен център, Сдружение “Център за устойчиво развитие – Знание 21 век” – ограмотяване и професионално обучение на младежи роми”, Дружество за разпространение на знания – насърчаване на заетоста чрез ограмотяване на младежи роми от селата, Учебен център “Диоген” – курсове за ограмотяване на роми, Ромски самарянски съюз – за професионална подготовка на ромски младежи. Одобряването и успешното реализиране на проектите с подкрепата на Областна администрация ще способства за разрешаване на част от най–наболелите проблеми на целевите групи, към които са насочени.
1 август 2003г.