На 11.09.03 г. в Областната администрация се състоя работна среща на тема “Транс-гранично сътрудничество България-Турция, фонд малки проекти 2004”. На срещата присъстваха представители на Областна администрация и потенциалните бенефициенти, отговарящи принципно на критериите за приемливост – представители на общинските администрации в Ямболска област, държавни органи с дейности в трансграничния район, председатели и членове на неправителствени организации, професионални камари, директори на училища, граждански сдружения,представители на асоциации на юридически лица, и пр.
Срещата откри зам.областният управител г-жа Н.Данкинова, която определи програмата за Фонд за малки проекти като логическа стъпка напред в общия контекст на бъдещото присъединяване на България към ЕС и в конкретния контекст на развитие на Ямболска област на база трансграничното сътрудничество между България и Турция.
Участниците бяха запознати с основните цели на малките проектите по транс-граничното сътрудничество България-Турция, а именно да се помогне на граничните региони да преодолеят специфични проблеми на развитието си, да се насърчи местното участие и да се улесни извършването на дребномащабни дейности, които могат да осигурят основа за по-големи проекти за трансгранично сътрудничество.
Експерти от Областна администрация изразиха готовност за сътрудничество със всички бенефициенти чрез консултантска и практическа помощ при попълване на документите.