В изпълнение на Заповед № РД 01 / 0098 от 28.08.2002 год. на областния управител Минчо Спасов в периода 16-19.09.2003 год. комисията извърши комплексна проверка в петте общини. Въз основа на направените констатации комисията даде предписания, най-важните от които са свързани с :
- осъществяването на редовен инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда и дежурните длъжности лица по ОбСС;
- закупуване от община “Тунджа” на антенен проводник – 200 м. за РПЦ в км.Ген. Инзово;
- В община “Елхово” да се осигури мълниезащитна инсталация на склада за пестициди;
- В община “Стралджа” да се разработи авариен план на язовира в км.Тамарино;