Правителството одобри стратегия за изясняване на картината на бедност у нас. Първа цел на приетата днес от правителството Национална стратегия за борба с бедността и социалната изолация е изясняването на картината на бедност у нас, съобщи министърът на труда и социалната политика Христина Христова. Според нея първата крачка за решаването на проблема е неговото признаване. Започналото от вчера изследване по домакинства ще помогне да се очертаят насоките, целите и мерките, които правителството трябва да следва за постигане на необходимите резултати в социалната политика, посочи министър Христова. Националната стратегия ще помогне за определянето на праг на бедност и за картографирането на бедността. След като имаме този национален мониторинг ще можем да бъдем сравними с другите европейски държави в това отношение, каза Христина Христова. Стратегията обхваща периода 2003-2006 г. Генералната й цел е намаляването на бедността и предотвратяването на риска от социална изолация. За постигането на тази цел в документа се предвижда намаляване на броя на хората на социално подпомагане със 100 000 души и нарастване на минималните плащания със 7% средногодишно. В областта на социалните услуги се предвижда до края на периода прираст с 10% на финансовите средства, отделяни от държавата за развитието на тези услуги. С 10% трябва да намалее и броят на децата, отглеждани в специализирани институции. Предвижда се равнището на безработицата в България да спадне до 11,5 на сто през 2006 г. Формулирани са 4 стратегически цели – улесняване на участието в заетостта и достъпа за всички до ресурси, права, блага и услуги; предотвратяване на риска от социална изолация; подпомагане на най-уязвимите и мобилизиране на всички институции. За осъществяването на всяка от тези цели са разработени съответните оперативни цели и конкретни задачи. Всички действия по превенция и преодоляване на бедността ще се извършват в сътрудничество между институциите, местните власти и гражданското общество, посочи министър Христина Христова.
Правителството реши в тримесечен срок след приемането на Стратегията министърът на труда и социалната политика да внесе за одобрение в Министерския съвет и Национален план за борба с бедността и социалната изолация.