Правителството одобри днес критериите, по които ще бъдат категоризирани общините у нас. Те са демографски, свързан с основния потенциал на общините – човешкия фактор и основната функция на местните власти за подобряване стандарта на живот на населението; урбанизационен - отразяващ качествена степен в развитието на териториалната общност; инфраструктурен - определящ базисните условия за развитие на техническата и социална инфраструктура; социално-икономически – характеризиращ степента на социално-икономически развитие; селищно-административни и регионални функции – отчитащ административните функции и националните приоритети, които изпълнява съответната административна единица.
     Демографският критерий включва броя на населението и коефициента на възрастова зависимост -% население под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от 15 до 64 г. Урбанизационният - гъстота на населението и процент на стоманобетонни жилища от общия брой жилища. Критерият инфраструктура ще бъде оценяван по процент от населението, което е обслужвано от автомагистрали и пътища от първи и втори клас, а също и от броя на функциониращите училища. Социално-икономическият критерий се определя от данъчни приходи на човек от населението и степен на заетост като процент от хората в трудоспособна възраст. Селищно-административните функции ще бъдат оценявани по територията на населените места и броя на децентрализираните служби в тях.
     Последната типизация на общините у нас е от 1979 г. Проектът за изработване на новите критерии е разработен на основание на Закона за административно-териториалното устройство, който предвижда категоризирането на общините да се извърши по показатели, определени от Министерския съвет. Разработването на критериите бе извършено от експерти от Националния център по териториално развитие, МРРБ, БАН, НСИ и др. Предложеният проект не изисква допълнително финансиране, а данните в него са на база отчетна статистически информация и информация от преброяване на населението и жилищния фонд.