ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ РД 01/0112
Гр. Ямбол, 20.10.2003 г.

     На основание чл. 31 от Закона за администрацията и във връзка с произвеждането на избори за общински съветници, кметове на общини и кметства, насрочени за 26.10.2003 г.

З А П О В Я Д В А М:

     1. Кметовете на общини стриктно да изпълняват правомощията си по чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, като за целта, съгласувано с териториалните органи на Министерството на вътрешните работи, да организират опазването на обществения ред и да осигурят нормална обстановка по време на предизборната кампания и изборния ден.
     2. Да забранят продажбата на алкохолни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 20.00 часа на 25.10.2003 г. до 08.00 часа на 27.10.2003 г.
     3. Да задължат длъжностните лица по гражданко състояние да уведомяват за забраната по т. 2 лицата, желаещи да сключат граждански брак на датата на изборния ден.
     4. Да вземат мерки в изборния ден да не се провеждат масови прояви, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред.

     Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на общини на територията на област Ямбол.


 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:                        /П/

 (М. СПАСОВ)