ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ AK 11/0005
Ямбол 06.02.2004 г.

    На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация е постъпил Протокол № 3 от 23.12.2003 г. от заседание на общински съвет на община Болярово с вх. № 082805/0001 от 08.01.2004 г.
    В изпълнение на правомощията на областния управител по чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията се извърши контрол по законосъобразността на решенията, приети с Протокол № 3 от заседанието на общински съвет на община Болярово, проведено на 23.12.2003 г.
    С решение по точка втора от дневния ред, “Докладна записка, относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси и цените на услугите, които общината предоставя” – Протокол № 3/23.12.2003 г., ОбС на община Болярово на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ решава:
    “1. Приема допълнение на Раздел ІІ “Такса за битови отпадъци” на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси и цените на услугите, които общината предоставя, както следва:
Създава се нов чл.6а с текст “6а(1) Не се събира такса за:
1. Сметосъбиране и сметоизвозване
а) за имотите, находящи се извън районите, в които е организирано извършването на услугата
б) за имотите, които целогодишно не се използват
2. Обезвреждане на битовите отпадъци и почистването на териториите за обществено ползване за имотите, които целогодишно не се ползват.
(2) Собствениците, които считат че отговарят на условията за освобождаване от такса за битови отпадъци следва до 31.12.2003 г. да подадат декларация в съответното данъчно подразделение.”
    Решението по точка втора от дневния ред в частта на чл. 6а, ал. 1, т. “б”, чл. 6а, ал. 1, т. 2 и чл. 6а, ал. 2 е незаконосъобразно.
    Решението на ОбС – Болярово е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ, като е прието с 12 гласа “за” от общо 13 броя съветници, което е в рамките на правомощията на общинския съвет и с необходимото мнозинство.
    Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ общините събират местните такси, една от които е таксата за битови отпадъци. Законодателят е предоставил на общинските съвети правната възможност да определят размерите на местните такси и цени на услуги (чл. 9 ЗМДТ). Това правомощие, обаче е свързано със спазване на конкретни принципи, регламентирани в чл. 8 с.з., с които общинският съвет следва да се съобразява при определяне на размера на таксите – възстановяване на пълните разходи на общината за предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
    В Глава ІІІ “Местни такси”, Раздел І “Такса за битови отпадъци” от ЗМДТ и по-конкретно в чл. 63, ал. 1, законодателят е приел, че “За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване”. Същевременно в разпоредбите на чл. 71 от ЗМДТ, законодателят императивно е изброил случаите, в които не се събира таксата за битови отпадъци, а именно за: “1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината; 2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината; 3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива”.
    С цитираното по-горе решение ОбС – Болярово незаконосъобразно е приел норми, които законодателят не е предвидил да бъдат приемани от общинските съвети и е излязъл извън хипотезите, при които не се събира такса за битови отпадъци, като е въвел като предпоставка за несъбирането на таксата ползването на недвижимия имот, условие липсващо в ЗМДТ. Прието е също неползването на недвижимия да се установява с декларация от страна на собственика подадена до 31.12.2003 г. Така предвидената декларация също не е предвидена в разпоредбите на ЗМДТ.
    От изложеното дотук следва, че с приемането на решение № 18 по точка втора от дневния ред в частта на чл. 6а, ал. 1, т. “б”, чл. 6а, ал. 1, т. 2 и чл. 6а, ал. 2 (Протокол № 3/23.12.2003 г. от заседание на ОбС на община Болярово), ОбС – Болярово е нарушил разпоредбите на чл. 6, ал. 1, б. “а”, чл. 63, ал. 1 и чл. 71 от ЗМДТ и същото е незаконосъобразно.
    Като се има предвид гореизложеното и на основание чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията:

З А П О В Я Д В А М:

    СПИРАМ изпълнението на решение № 18 по точка втора от дневния ред в частта на чл. 6а, ал. 1, т. “б”, чл. 6а, ал. 1, т. 2 и чл. 6а, ал. 2, с което ОбС – Болярово на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ
“1. Приема допълнение на Раздел ІІ “Такса за битови отпадъци” на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси и цените на услугите, които общината предоставя, както следва:
Създава се нов чл.6а с текст “6а(1) Не се събира такса за:
1. Сметосъбиране и сметоизвозване
б) за имотите, които целогодишно не се използват
2. Обезвреждане на битовите отпадъци и почистването на териториите за обществено ползване за имотите, които целогодишно не се ползват.
(2) Собствениците, които считат че отговарят на условията за освобождаване от такса за битови отпадъци следва до 31.12.2003 г. да подадат декларация в съответното данъчно подразделение”.

    С настоящата заповед да се сезира Окръжен съд гр. Ямбол.

    Препис от заповедта да се връчи на председателя на общински съвет гр. Болярово и на кмета на община Болярово за сведение и изпълнение.


 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:                    /П/
 (М. СПАСОВ)

 
Политически кабинет
Политически кабинет
 
Областна администрация
Областна администрация
 
Областни съвети и комисии
Областни съвети и комисии
 
Мнения и препоръки
Мнения и препоръки
 
Заповеди
Заповеди
     - № AK 11/0026/25.11.05
     - № AK 11/0025/24.11.05
     - № AK 11/0022/12.09.05
     - № AK 11/0021/29.07.05
     - № AK 11/0019/02.06.05
     - № AK 11/0018/13.05.05
     - № AK 11/0017/11.05.05
     - № AK 11/0016/11.05.05
     - № AK 11/0015/10.05.05
     - № AK 11/0013/04.05.05
     - № AK 11/0012/04.05.05
     - № AK 11/0006/16.03.05
     - № AK 11/0005/08.03.05
     - № AK 11/0004/08.03.05
     - № AK 11/0003/07.03.05
     - № AK 11/0025/31.12.04
     - № AK 11/0024/31.12.04
     - № AK 11/0023/30.12.04
     - № AK 11/0022/30.12.04
     - № AK 11/0009/22.04.04
     - № AK 11/0008/20.04.04
     - № АК 11/0007/02.03.04
     - № АК 11/0006/25.02.04
     - № АК 11/0005/06.02.04
     - № АК 11/0004/26.01.04
     - № АК 11/0003/20.01.04
     - № АК 11/0002/15.01.04
     - № АК 11/0001/12.01.04
 
Решения
Решения
   
 
ВХОД за регистрирани потребители
ВХОД за регистрирани потребители